بانگ رعدآسای تغییر

۳۶۴

در این گفتار به سیاست کویری کردن استانهای حاصلخیز و مملو از منابع طبیعی همچون خوزستان می پردازیم.
سیاستی که به طور ناجوانمردانه منجر به مهاجرت بومیان این نواحی می شود. اقدامی که به تصاحب این سرزمینها به دست بیگانگان و میهن ستیزان خواهد انجامید.

اشارات اشعار:
غزلیات سعدی :
سَلِ المَصانعَ رَکباً تَهیمُ فی الفَلَواتِ
تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی

اشارات آیات قرآن مجید :
سوره الأنبیاء آیۀ ۳۰
وجعلنا من الماء کل شیء حی

در همین رابطه بیشتر بدانیم : 

گرایش به پرچمداران جنبش‌های مردمی و بی‌اعتنایی مردم به مباحثات حجره‌ای

عیاران سیستان و پرچمداری یعقوب لیث صفار

جنبشهای آزادیخواهی و نهضت عیاران

 

درسهایی از آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش