قسمت سوم؛ تأملاتی بر چگونگی عقیم شدن توطئه های حاج محمد تابنده

۲۹

قسمت سوم؛ تأملاتی بر چگونگی عقیم شدن توطئه های حاج محمد تابنده برای غصب منصب قطبیت سلسله نعمت اللهی گنابادی توسط عموهای خودش طی یک برنامه ریزی حساب شده و بسیار دقیق

 

تهیه و تنظیم : یحیی خوشمرام