قسمت چهارم؛ تاملاتی بر موضوع جانشینی و چگونگی عقیم شدن توطئه های حاج محمد تابنده

۳۵۲

قسمت چهارم؛ تاملاتی بر موضوع جانشینی و چگونگی عقیم شدن توطئه های حاج محمد تابنده برای غصب منصب قطبیت سلسله نعمت اللهی گنابادی توسط عموهای خودش طی یک برنامه ریزی حساب شده و بسیار دقیق

 
تهیه و تنظیم : یحیی خوشمرام