انسان مغناطیسی و پدیده “یوفو”؛ قسمت هشتم

۲۹۱
پایان تاریخ سلطه گری مستکبرین و پیوند آن با حضور دمّاران فرازمینی برای نابودی جبّاران زمینی
با توجه به فواصل نجومی در کیهان، چگونه اجرام می توانند از فضا به زمین سفر کنند؟
آیا با پیشرفتهای تکنولوژیک، برای بشر امروز، سفر به اجرام دوردست در اقطار منظومه شمسی امکان پذیر است؟
تشریح چگونگی تحقیق بر روی اجرام سماوی توسط زمینیان امری است امکان پذیر؛ امّا چگونه، در این برنامه این امر را تشریح می کنم؟
آیا تمدن های پیشرفته تر از بشر روی زمین، در لایتناهای فضایی موجود است؟ آیا شواهد و قرائنی در این زمینه وجود دارد؟ تاریخ چگونه حضور تمدن های پیشرفته را اثبات می کند؟
در این برنامه از فعالیتهای فضایی مرکز هوا-فضای وادی رم و تحقیقات انجام شده در آنجا برایتان خواهم گفت.
دانشمندان چه راهکاری برای تداوم فعالیت ابزار فضانوردی در سطح اجرام سماوی و سیاره های دیگر یافته اند؟
آیا در ماه امکان استفاده از بالگرد برای انجام تحقیقات میسر است؟ در مریخ چطور؟
چه ابزاری در مرکز تحقیقات هوا-فضای وادی رم برای تسخیر کرات فضایی مورد استفاده قرار می گیرد؟
در سال ۲۰۲۰ میلادی دو کاوشکر به مریخ رسیدند تا تحقیقات در سیاره سرخ را آغاز کنند. ویژگی های کاوشگر چینی و اماراتی برای انجام تحقیقات از سطح مریخ چیست و با چه ابزاری تحقیقات را انجام می دهند؟
تفاوت تحقیقات حاصل از کاوشگرهای مریخ نورد، چینی و آمریکایی چیست؟
آیا مسافران فضایی و اشیاء پرنده ناشناسی که برای انجام مأموریت های خاصّ به زمین می آیند همه از یک تمدن و یک مکان هستند؟
نیکولا تسلا کیست و تحقیقاتش چه نقشی برای ایجاد انگیزه جهت سفرهای فضایی ایجاد کرد؟
چه ویژگی ای در شیء هوایی ناشناس وجود دارد که برای ابزار زمینی میسر نیست؟
چه شواهدی از تاریخ نشان از حضور دماران برای نابودی جباران وجود دارد؟ آیا در کتب آسمانی اخباری از حضور دمّاران برای نجات زمینیان از دست جبّاران آمده است؟
در این برنامه به این پرسشها پاسخ داده می شود.