انسان مغناطیسی و پدیده “یوفو”؛ قسمت نهم

۳۱۲
ویژگی ‌‌پدیده‌های هوافضایی ناشناس چیست؟
آیا در کتب عهد عتیق و تاریخی، از حضور مسافران غیرزمینی صحبتی به میان آمده است؟
آیا مشاهدات شاهدان عینی از سفر پدیده‌های هوا-فضایی ناشناس به زمین با حضور دمّاران رابطه‌ای دارد؟
علت حضور دمّاران بر روی زمین چیست؟
دماران با چه کسانی در زمین ارتباط برقرار می‌کنند ‌و برقراری این ارتباط برای به انجام رساندن چه ماموریتهایی است؟
آیا تمدن‌هایی بر روی زمین وجود دارند که بتوانند با ابزار پیچیده وتکنولوژیک پیشرفته به نقاط مختلف کره زمین با هدفی خاص نقل مکان کنند؟
طرح دو پرسش که در جلسات آتی به تفصیل به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.