انسان مغناطیسی و پدیده “یوفو” ؛ قسمت دهم

تمدن برباد رفته عاد

۳۱۰
آیات قرآن چه ویژگی‌ای برای بناهای متعلق به جباران دوران قوم عاد و ثمود برمی‌شمرد؟
فراعنه چه شیوه‌ای برای بقاء حکومت جبارانه خود به‌کار می‌بستند؟
ویژگی سیستم‌ حکومتی جبّاران چیست؟
از عملکرد فساد سیستماتیک در سیستم طاغوت چه می‌دانید؟
واژه قرآنی «سوط» به چه معناست؟
پدیده های هوا-فضایی ناشناس، چه نشانه هایی از حضور خود بر روی زمین به جای می گذارند؟
درباره تکنیک هارپ چه می دانید؟
شهر موشکی و سیلوهای موشک چه مراکزی هستند و موشک‌ها در این نقاط چگونه نگهداری می‌شوند؟ ساختار یک موشک چیست؟
چه تفاوتی میان انفجار سیلوهای موشکی با زمین‌لرزه است؟
در این گفتار، چگونگی سرنگونی حکومت طاغوت با سوط عذاب را با استناد به آیات قرآن تشریح می‌کنم.

انسان مغناطیسی و پدیده “یوفو” ؛ قسمت اول

انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو»؛ قسمت دوم

انسان مغناطیسی و پدیدهٔ یوفو؛ قسمت سوم

انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو» ؛ قسمت چهارم

انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو»؛ قسمت پنجم