قسمت چهاردهم؛ اسرار ریزش اعتقادی فقرائی که با آقای جذبی تجدید بیعت کردند

۱۸۸

 

 

تهیه و تنظیم : یحیی خوشمرام 

قسمت اول؛ موضوع جانشینی