یکی از دراویش گنابادی با انتشار پیامی به بررسی وضعیت جامعه فقری پرداخته است

۲۷۳

آقای سعید گودرزی یکی از دراویش گنابادی با انتشار ویدئویی به پرسشهای مطرح شده در شبکه های اجتماعی پاسخ داد.