قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۷۱۷

در بیانیه مورخه ۱۴/۰۳/۱۳۹۷ که به امضای پنج تن از نمایندگان آقایان سیدعلیرضا جذبی، حسینعلی کاشانی ، محمد تابنده، غلامرضا هرسینی و میریونس جعفری اصل رسیده بود، نسبت به کلیه کسانیکه تلاش می‌کردند از حاج دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه رفع حصر گردد، موضعگیری شد.

این نمایندگان افتخاری با اعلام موضع رسمی خود و کذب خواندن «حصر خانگی» دکتر نورعلی تابنده تلاش کردند تا موضوع حصر دکتر تابنده را سیاسی کرده و به مصالح نظام جمهوری اسلامی گره بزنند و بر همین اساس به انشقاق و چنددستگی در میان پیروان دکتر نورعلی تابنده دامن بزنند.

در این گفتار به واکاوی بیشتر جوانب اتخاذ چنین تصمیم‌هایی از سوی نمایندگان علیه قطب، سلسله و پیروان طریقت گنابادی می‌پردازیم.

چه مأموریتی از سوی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به دکتر سیدمصطفی آزمایش در راستای رفع حصر از ایشان واگذار گردید؟

نمایندگان خمسه در سلسله گنابادی از چه جایگاهی برخوردارند، که از درون سلسله، در راستای انکار حصر بر مواضع خود با هدف حفظ مصلحت نظام اصرار می‌ورزیدند؟

تکرار همان مواضع پیشین نمایندگان خمسه در بیانیه تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ در راستای انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده.

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴