قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۵۶۰

در این گفتار به واکاوی دلایل همزمانی آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه با رونمایی از نقش نمایندگان خمسه می‌پردازیم.

در این قسمت همچنین، از چرایی اجبار دکتر نورعلی تابنده به پذیرش استعفا و اصرار نهادهای حکومتی بر عزل دکتر سیدمصطفی آزمایش و انتصاب نمایندگان خمسه همسو با منویات نهادهای اطلاعاتی-امنیتی در راستای حفظ مصلحت نظام تا تعریف و تمجید نمایندگان از ارگانهای حکومتی به‌خاطر سرکوب دراویش می‌گوییم.

چرا نمایندگان خمسه تلاش می‌کردند ، حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه را انکار و دراویش پیرو دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را مقصر سرکوبی‌ها در گلستان هفتم معرفی کنند و از آن‌ها برائت بجویند؟

ادارات وابسته به نهادهای حکومتی، چرا بر عزل دکتر سیدمصطفی آزمایش تأکید می‌کردند و تلاش می‌کردند تا در دوران حصر خانگی، دکتر نورعلی تابنده را مجبور کنند تا ایشان، فرمانی مبنی بر عزل دکتر آزمایش صادر فرمایند؟

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده