قسمت سیزدهم ؛ فقدانِ اعتبارِ وَلَویِ قطبیت شورایی گروه نمایندگان منتخب اربعه به‌علاوه یک

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۸۱۲

اعضای گروه اربعه به‌علاوه یک چه کسانی هستند؟ نمایندگان منتخب از طرف چه کسی و چه نهادی انتخاب شدند؟

در گفتار پیشین گفتیم که بحث «جانشینی» به معنی «جایگزینی» ارتباطی با مبحث «انتقال قطبیت» و «ودایع ولایت» ندارد.

گره‌گاه مهم تحول تاریخی سلسله نعمت‌الهی گنابادی به چه دورانی اطلاق می‌شود؟

در این گفتار درباره چرایی و چگونگی خلع کردن اختیارات قطب جلیل‌القدر سلسله گنابادی جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه توسط نمایندگان منتخب اربعه به‌علاوه یک می‌گوییم.

چگونگی عزل و نصب‌ها توسط نمایندگان اربعه به‌علاوه یک در دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه و خلع اختیارات قطبیت در دوران ایشان توسط نمایندگان خمسه موضوعی است که به آن می‌پردازیم.

آیا می‌توان گروه نمایندگان منتخب اربعه به‌علاوه یک را جایگزین قطب چهلم سلسله نعمت‌الهی سلطانعلیشاهی گنابادی دانست؟ آیا دراویش می‌توانند با یک قطبیت شورایی تجدید بیعت کنند؟ خواست خداوند و سنت سلسله گنابادی در تعیین جانشین اقطاب طریقت به چه طریقی بوده است؟ تجدید بیعت موکول به چیست؟ ویژگی درویش وارسته با استناد به بیانات حضرت‌‌آقای مجذوبعلیشاه چیست؟ دعوت مجدد از نمایندگان اربعه به‌علاوه یک و دکتر محمود تابنده به مناظره آنلاین در فضای سایبری برای روشن شدن حقایق مربوط به حصر خانگی در پیوند با موضوع جانشینی دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه.

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت هفتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه نوروزی ۱۳۹۷

قسمت هشتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه با هدف تحمیل ایشان به استعفا

قسمت نهم؛ واکاوی دلایل تصمیم گیری نظام به پروژه بازداشت، حصر و حذف دکتر نورعلی تابنده در شورای عالی امنیت ملی

قسمت دهم؛ تلاش‌های شوم برای انتقال اختیارات قطبیت به نمایندگان خمسه و خلع حضرت آقای مجذوبعلیشاه

قسمت یازدهم ؛ «منصوب» به نصب الهی یا «منتخب» به انتخاب هیأت حاکمه

قسمت دوازدهم؛ دعوت به مناظره آنلاین از اعضا گروه اربعه بعلاوه یک