قول کِذب و سِقطِ عدالت

گفتارهایی از مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۲۶۲

فرماندهان سپاه و ارتش از نفوذ در سیستمهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی می گویند. علت برکناری بالاترین مقامهای امنیتی – اطلاعاتی از گردونه قدرت چیست؟ چه ارتباطی میان حکم بازداشت صادره برای حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه از سوی قاضی حسینی و حسین طائب است؟ نادر طالب زاده چه کسی است و چه ارتباطی میان وی و کاترین شکدم است؟ نقش سیستمهای اطلاعاتی در ایجاد واقعه گلستان هفتم و ارتباط آن با خروج اسناد هسته ای از کشور چیست؟ چه ارتباطی میان نمایندگان خمسه با حسین طائب بر سر قضیه گلستان هفتم است؟