خِبط ِمشهود و بِزِه علنی از طریق اِسقاطِ شرطِ عدالت، جهت تصدّی مناصب الهی

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۵۴۸

در این گفتار اشاره می شود که علاوه بر فقدان جنبه اثباتی- ایجابی در امر جانشینی حضرت آقای مجذوبعلیشاه، جنبه سلبی نیز تأیید می کند که چرا آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه نمی توانند قطب باشند و بر مسند سلسله گنابادی تکیه کنند؟ فرمان هدایت و ارشاد نظر به خصیصه عدالت دارد. فقدان خصیصه عدالت ساقط احراز صلاحیت مأموریت الهی است. علیرغم تأکیدات مکرّر حضرت آقای مجذوبعلیشاه مبنی بر حصر خانگی و عدم برخورداری از آزادی ایشان آقای جذبی در بیانیه های پنج امضائی با دیگر نمایندگان، حصر حضرت آقای مجذوبعلیشاه را انکار می کردندو همچنین تلاش می کردند تا با کاسران حصر حضرت آقا برخورد شود ونسبت به آنها موضعگیری روشن می کردندو درست برخلاف منویات و نظرات و فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه نظر می دادند واقدام می کردند.
آقای شهرام پازوکی همچون دیگرانی که فقرا را ترغیب به تجدید بیعت می کردند بایددر مقام پاسخگویی برآیند و رفع ابهام کنند!