دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه: آقای دکتر مصطفی آزمایش از ذخائر ادبی، عرفانی و معنوی ایرانیها هستند

۵۴۷

بخشی از فرمان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه درباره حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

آقای دکتر مصطفی آزمایش از ذخائر ادبی، عرفانی و معنوی ایرانیها هستند، خدمتشان در راه عرفان و مبارزه با جهل (تبعا با جاهل) مورد علاقه و تأیید است

محل امضای مبارک