یک سند تاریخی؛ یکی از دستخطهای ارزشمند مولانا المحبوب حضرت آقای حاج علی آقا تابنده محبوبعلیشاه

۵۱۹

یک سند تاریخی
یکی از دستخطهای ارزشمند مولاناالمحبوب حضرت آقای حاج علی آقاتابنده محبوبعلیشاه
مضمون این دستخط ناظر به مدیریت نشریه «عرفان ایران» میباشد.
اشاره حضرت آقای محبوبعلیشاه در این دستخط به «آقای کاشانی»، ناظر بر مسئول پخش نشریه «عرفان ایران» در داخل ایران، یعنی برادرمکرم وبامحبت روانشاد آقای فاروق کاشانی میباشد.

مقارن با سالروز شهادت جسمانی و عروج ملکوتی حضرت آقای محبوبعلیشاه این سند مهم تاریخی انتشار مییابد تا دلبستگان و ارادتمندان آن «جنت مکان» دستخط مبارک ایشان را زیارت کنند.