وحید بهشتی : سردار شهید محمد راجی و محمدیاور ثلاث هر دو از رزمندگان جنگ تحمیلی بودند

۲,۳۲۷

مصاحبه وحید بهشتی با کلمه :  وجه اشتراک دوتن ازدراویش که به شدت با آنها برخوردشده، «یکی رابه شهادت رسانده و برای دیگری حکم اعدام صادرکردند»، این است که هردو از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند…!