ثبت درخواست اعاده دادرسی محمد یاور ثلاث توسط زینب طاهری وکیل وی

۴,۲۴۸
روز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ درخواست اعاده دادرسی محمد یاور ثلاث توسط وکیل وی سرکار خانم زینب طاهری به ثبت رسید و برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع گردید.
دلیل درخواست اعاده دادرسی محمد یاور ثلاث، عدم امعان نظر دادگاه به اظهارات آقای ثلاث و اسناد و دلایل متقن و آشکارِ موجود، دال بر بی گناهی آقای محمد یاور ثلاث است.