۹۴ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

۱,۶۱۵

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ ؛ ۲۳ می ۲۰۱۸ میلادی