۹۵ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

۲,۳۴۳

 

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ؛ ۲۴ می ۲۰۱۸ میلادی