دکتر آزمایش «در ارتباط با بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده»: انسان زنده و قادر به تکلم نیاز به نماینده ندارد

۲,۲۹۴

دکتر سید مصطفی آزمایش در  ملاقات با نمایندگان اتحادیه اروپا «در ارتباط با وضعیت دراویش و دکتر نورعلی تابنده»: انسان زنده و قادر به تکلم نیاز به نماینده ندارد.