لوترکینگ : ما همگی یا با هم پیروز میشویم و یا با هم شکست میخوریم

۲,۵۰۰

لوترکینگ:«با برادرانت [که اعتصاب کرده‌اند] همدل و همراه باش. شما ممکن است در اعتصاب شرکت نداشته باشید؛اما بدانید ما همگی یا با هم پیروز میشویم و یا با هم شکست میخوریم»

تلگرام : عمار ملکی