شعر ارسالی یکی از پیروان طریقت گنابادی همراه با عکس برای کمپین

۱,۶۶۳

یکی از پیروان طریقت گنابادی این عکس را برای کمپین با شعر زیر فرستاده است :

ایخدا ما بندگان حضرت تابنده ایم

حضرت تابنده را ازجان و از دل بنده ایم