حافظ عمر زاهدانی امام جمعه اهل تسنن تراویح، توسط اداره اطلاعات دستگیر شد

۱,۱۲۱

شبکه جهانی کلمه : حافظ عمر زاهدانی که برای امامت نماز تراویح به سورو بندرعباس آمده بود با مخالفت اداره اطلاعات مواجه شد و از صبح هفتم رمضان دستگیر وبه مکانی نامعلوم انتقال داده شد.

@kalemehtv