نمایندگان ‘انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر’ در نشست فصلی ستاد حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک

۱,۰۷۱

نشست بزرگ سازمان ملل متحد در نیویورک درحال برگزاری است.

در این نشست نمایندگانی از انجمن پاسداشت حقوق بشر مشارکت فعال دارند.

این نمایندگان قرار است در این نشست و در جریان مذاکرات عمومی و گفتگوهای خصوصی به تبیین وضعیت پراختناق زندانیان عقیدتی- سیاسی در ایران بپردازند.

قرار است در این نشست گزارشات تفصیلی بویژه در مورد سرکوب مستمر دراویش در ایران و نقض مستمر حقوق تنوعهای دینی – قومی به مجمع ارائه گردد.