طوفان توییتری در حمایت از اعتصاب غذای ظفرعلی مقیمی از دراویش گنابادی زندانی

۱,۰۱۲

طوفان توییتری در حمایت از ظفرعلی مقیمی از دراویش گنابادی زندانی که در ۵٣ روز از اعتصاب غذا در زندان بسر می برد.

دوشنبه ساعت ۲٣-۲۱ بوقت ایران

#SaveMoghimi


جان ظفرعلی مقیمی در خطر است.

آقای ظفرعلی مقیمی ، درویش زندانی و دانشجوی دکترای متالوژی دانشگاه امیرکبیر که بیش از ۵۰ روز است در اعتراض به  حصر و بازداشت خانگی آقای  دکتر نورعلی تابنده و وضعیت بدِ نگهداری دراویش زندانی دست به اعتصاب غذا زده ، امروز در پی شدت ضعف جسمانی به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شد .

با توجه به کاهش شدید وزن آقای مقیمی، در صورت عدم‌رسیدگی مناسب پزشکی به وضعیت وی ، احتمال بروز هر واقعه‌ی ناگواری ممکن است.