۹۸ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۷۱۲

یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۷ می ۲۰۱۸ میلادی  :  ۹۸ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.

دکترنورعلی تابنده قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی