۹۹ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۱,۱۸۵

۹۹ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ ؛ ۲۸ می ۲۰۱۸ میلادی