توییت یکی از دراویش گنابادی : «بیدار شوید!»

۱,۵۲۵

یکی از دراویش گنابادی در توییتی که برای فیس بوک اینفوصوفی (پایگاه خبری درویشان در جهان) ارسال کرده نوشته است :