۱۰۰ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۸۳۸

۱۰۰ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.

سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ ؛ ۲۹ می ۲۰۱۸ میلادی