حرکت نمادین دانشجویان دانشگاه‌ تهران، تربیت مدرس و خوارزمی

۷۳۱

گلستان هفتم منتشر کرد :

اعلامیه ترحیم اساتید ؛ حرکت نمادین دانشجویان دانشگاه‌ تهران، تربیت مدرس و خوارزمی در اعتراض به سکوت اساتید در قبال اعتراضات کارگران، زنان، معلمان، کولبران، دانشجویان، دراویش و …