علی صابری از دراویش گنابادی : فقرا در ماه رمضان تشنه زیارت هستند و افطار آنها دیدار معشوق است

۷۹۴

آقای علی صابری یکی از دراویش گنابادی مطلبی را نوشته اندکه بعلت وسعت انتشار در صفحات مجازی ، پایانه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی)  نیز آنرا منتشر می کند.