۱۰۳ روز از بازداشت دکتر نورعلی تابنده گذشت

۷۴۵

جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ – ۱ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۰۳ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.