سندی دیگر دال بر بی گناهی محمد ثلاث

۵۷۴

توییت یکی از کاربران در مورد انتشار عکسی از پلیس ناجا با دروبین :