سندی دیگر دال بر بی گناهی محمد ثلاث

۱,۰۷۸

توییت یکی از کاربران در مورد انتشار عکسی از پلیس ناجا با دروبین :