توییت کاربران در مورد دراویش زندانی

۱,۰۳۹

آشفته دل می نویسد :


فایزه عبدی پور در مورد وضعیت زنان درویش زندانی نوشت :


فائزه نسبت به شرایط نامناسب در زندان قرچک و ندامتگاه تهران بزرگ می نویسد :


نفیسه مرادی از محرومیت زنان درویش زندانی از حق تماس تلفنی می گوید :