توزیع میسر نگردید،در بازداشت خانگی

۱,۷۴۲

«پلیس امنیت اجازه توزیع ندارد»

پلیس امنیت نامه هایی که به منزل دکترنورعلی تابنده قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی ارسال می گردد را برگشت می زند و بر روی آنها این متن را می نویسد :

«توزیع میسر نگردید،در بازداشت خانگی »