فاطمه سعیدی پیگیر وضعیت زنان درویش زندانی است

۹۳۶

فاطمه سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به توییت سیدعلی مجتهدزاده که نسبت به پیگیری وضعیت زنان درویش بازداشتی ابراز نگرانی کرده است :


نوشته است :