۱۰۴ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۸۰۸
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – ۲ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۰۴ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.