نامه شکواییه سوم محمد علی طاهری

۸۲۵

شکایت از قاضی فاسد صلواتی و همچنین درخواست بازبینی بعضی از مواد قانونی ، معایب و کاستی ها :

«_در_تی_وی»_نامه_شکوائیه_سوم_محمدعلی طاهری