کاربر توییتر : زنان در زندان قرچک به مرگ تدریجی دچار میشوند

۹۴۱

یکی از کاربران توییتر بنام نفیسه مرادی نسبت به وضعیت وخیم زنان درویش گنابادی اظهار نگرانی کرده و می نویسد :