۱۰۵ روز از «بازداشت خانگی» دکتر نورعلی تابنده گذشت

۸۵۶

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – ۳ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۰۵ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.