هشدارهای تکان دهنده آیت الله خمینی : چیزی که در مغز هیتلر بود در مغز همۀ شما هست!

۷۱۴

جماران منتشر می کند؛ دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد؛ من را نمی شود بازی داد!