لطفا صدای این کودک نگران باشید

255

این فایل صوتی متعلق به فرزند یکی از زندانیان زن درویش است که بعلت روشنگری و اطلاعرسانی هایش در مورد وضعیت بد زنان درویش زندانی در زندان قرچک ورامین با توصیف شرایط وخیم یکی از همبندانش از حق تماس و ملاقات محروم است.

اخیرا زنان درویش بازداشتی اعلان اعتصاب ملاقات کرده اند. این در حالی است که این زنان بازداشتی در حق تماس تلفنی محروم شده اند.

این فایل بر روی شبکه های مجازی منتشر شده :