۱۰۶ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۹۵۴

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ – ۴ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۰۶ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.