ایوب اسدی علی رغم اختلال در بینایی دوباره به زندان منتقل شد

۱,۲۳۲

گزارش پزشک معالج ایوب اسدی بیانگر این است که تعلیق درمان این  درویش زندانی به اختلال در بینایی او منجر شده. با وجود این ایوب اسدی را دوباره به زندان منتقل کردند. (گلستان هفتم)