۱۰۷ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۱,۳۱۱

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ – ۵ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۰۷ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.

Old grunge brick wall background