افشاگری یک شاهد عینی از اتفاقات گلستان هفتم در شب ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۱,۵۶۵

افشاگری یک شاهد عینی از اتفاقات گلستان هفتم در شب ۳۰ بهمن ۱۳۹۷  و سلاخی کردن دراویش گنابادی توسط لباس شخصیها (منبع : گلستان هفتم)