اگر روزی به اتهام سیاسی یا امنیتی محاکمه شوید

۱,۰۴۱

تلگرام منتسب به خانم زینب طاهری وکیل محمد ثلاث نوشت :

اگر روزی به اتهام سیاسی یا امنیتی [اقدام علیه امنیت ملی] محاکمه شوید: دریکی از ۷شعبه دادسرای امنیت بازپرسی، در یکی از ۲ بند ۲الف و ۲۰۹ حبس، از میان یکی از ۲۰ وکیل مورد تایید وکیل می‌گیرید، دریکی از سه شعبه ۱۵،۲۸یا۲۶ انقلاب محاکمه و دریکی از دوشعبه ۳۶یا۵۴ حق تجدیدنظرخواهی دارید. همه چیز ‎#کانالیزه شده!!
حرفم بزنی میگن قانونه! همینه که هست!
میگن تشویش اذهان عمومی نکن حناق بگیر! نشر اکاذیب نکن! تبلیغ علیه نظام نکن!

خلاصه اینکه در کشور ما همه نوع آزادی هست! آزادی بیان هست!!! آزادی انتخاب هست، آزادی عقیده هست وحقوق عمومی مردم رعایت میشه، قانون اساسی اجرا میشه، حقوق بشر در حد عالی اجرا میشه…
مستبد و ظالم و دیکتاتور و مزدور هم منم!

@zeynab_taheri