۱۰۸ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۹۵۶

 

چهار شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ – ۶ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۰۸ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.

Old grunge brick wall background