۱۰۹ روز از بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۱,۰۴۳

پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ – ۷ جون ۲۰۱۸ میلادی : ۱۰۹ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.

Old grunge brick wall background