توییت کاربران : «کارمان شده شمردن روزها و نام ها»

۶۶۰

گلبانو یکی از کاربران توییتر می نویسد :